Vilkår Lagerleie/storage

 LEIE MINILAGER ELLER LAGERHOTELL (gangareal er videoovervåket)

1 Det er inngått følgende leieavtale mellom:

Utleier: En Bedre Hverdag,     Åmot Masenter AS  Åmotsenteret  3340 Åmot

Org. nr.: 961004063 mva i Norge, N0283996G i Spania

Leietaker:

Adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

E-post:

Disponeres av:

2 Leieobjektet

Leieforholder omfatter .... modul(er) av ca. 1m x 2m x 3,5m. Mellomvegg kan fjernes, så det blir bredde etter behov. Pris pr. enhet blir da ganger pr. modul.

Lageret er på Los Dolses senteret, Villamartin

3 Leie

Alternativer for leie: Korttidsleie (fra 1 mnd til 12 mnd), Dette bestilles på antall måneder, Dette kan kun endres ved avtale, ved inngåelse av leiekontrakt. Det vil bli månedlige trekk, trekkdato vil være datoen avtalen tegnes, samme dato i månedene som følger.   3. Langtidsleie, åremål eller 12 mnd bindingstid. Leies i et år, etter denne tiden er oppsigelse  på to måneders  varsel. Dato for trekk vil være den datoen avtalen tegnes i påfølgende måneder.

Det er to ukers angrerett på de tre alternativene, i denne perioden kan avtalene kanselleres. Beløpet betales senest ut 30 dager etter avtalen er inngått.

Leiesummen er fastsatt til ......... euro pr måned. Direkte trekk fra kredittkort. Fakturering etter avtale..

Avtale med bindingstid vil trekkes på kredittkort forskuddsvis hver måned, Ukesavtale vil trekkes for hele leietiden første gang.

Lagerleie, lagerhotell er en bodleie, dermed leie av privatbolig, og ingen mva.

Utleier har hvert år rett til å regulere husleien ved evt.økning av kommunale avgifter og forsikringer og prisstigning.

4 Leieforholdets begynnelse - varighet - oppsigelse

Denne leiekontrakt løper fra dato........... Varighet........

Ved åremålsleie kan begge parter kan si opp avtalen med 2 - to - måneders skriftlig varsel og vil være gjeldende f.o.m. den 01. i påfølgende mnd. Kansellering av avtalen må skje innen 14 dager.

Leietaker plikter å informere oss om ny adr/mailadresse eller nytt tlf. nr.

Blir dette misligholdt og vi får brev/mail i retur stemplet adr. ukjent, regner vi dette som at leietaker har mottatt brevet.

Leierens avtalebrudd - utkastelsesklausul: Leietaker godtar at fravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel (etter tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 er sendt), har fraflyttet lagerrom, (jf. Samme lov 12-2 tredje ledd a). Utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før utkastelsen gjennomføres.

App eller korttilgang til lås hoveddør blir stengt umiddelbart dersom ikke betaling er kommet inn.

Tilbakebetaling. Hvis du vil utøve din rett til å avbryte, vil vi tilbakebetale hele beløpet av tjenesten så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen vi har mottatt bestillingen. Du må betale påløpende gebyrer. Se også forbrukerrådet eller fjernsalg lov

5 Lokalenes stand og bruk

Arealet skal være låst til enhver tid, og leietaker får adgangsapp på telefon, eller inngangskort til arealet. Leietaker skal alltid forsikre seg om at hoveddøra er lukket og låst.

Ikke lov å oppbevare levende dyr eller annet levende i bodene.

Leietager holder selv hengelås til sine moduler.

Lokalene overleveres i den stand de befinner seg når lageret overtas.

Bygget er ikke oppvarmet, men holdes frostfritt.

Dette er et lokale som ikke er under daglig oppsyn fra En Bedre Hverdag, og sier med det at En Bedre Hverdag ikke står ansvarlig for evt. skader og lignende som kan oppstå.

6 Framleie

Framleie er ikke tillatt.

7 Ytre og indre vedlikehold

Renhold under leieforholdet besørges av leietaker. Det må ikke lagres gjenstander som kan skade det gjeldende areal og dets omgivelser.

Det må ikke lagres gjenstander eller lignende som er i strid med lover og forskrifter.

Om leietakers bruk av lokalene krever godkjennelse av myndighetene, så påligger det leietager å innhente denne. Om myndighetene på grunn av leietagers anvendelse av arealene krever påbud eller andre pålegg, så skal oppfyllelse av disse bekostes av leietaker.

8 Fraflytting

Leietakeren skal ved leieforholdets opphør tilbakelevere lokalene ryddig, rengjort og for øvrig i god stand. Evt. ting som står igjen etter fraflytting vil bli fjernet på leietakers bekostning. Må lokalene ryddes, søppel kastes osv, vil det tilkomme et gebyr på 25 euro. 

9 Forsikring og ansvar

Leietaker må selv forsikre sine eiendeler som er lagret.

Husleielovens § 19. Leietager plikter å behandle de leide lokalene aktsomt og blir erstatningspliktig for all skade som skyldes leietakers virksomhet.

Gangareal er videoovervåket.

Dersom ovenstående er akseptabelt for Dem er dette å anse som en avtale om disponering lagermoduler.

Husleieloven gjelder i den utstrekning denne kontrakt ikke regulerer forholdet.

Denne kontrakten signeres ved fysisk overtagelse og partene beholder et eksemplar hver:

Sted dato

Utleier Leietaker                                                     En Bedre Hverdag,  Åmot Matsenter AS

LEASE terms STORAGE

1. The following lease agreement has been entered into between:

Landlord:  En Bedre Hverdag,   Åmot Masenter AS Pb 169 3341 Åmot, Norway

Org. No .: 961004063 VAT, N0283996G i Spania

Tenant:

Address:

Telephone:

E-mail:

Disposed by:

2. Rental object

Leaseholder includes ....... module (s) of ca 5 m3 storage room

The warehouse is at Los Dolses Center, Villamartin

3. Rent

The rent is set at ......... euro per month . Billing by agreement.

It is then paid in advance each month or by contract to terminate the contract.

Landlord has the right to regulate rent every year by increasing municipal fees and insurance and price increases.

4. Leasehold Beginning - Duration - Termination

This lease expires from date ............................ Duration...................

At long trem contract both parties can terminate the agreement with two - month written notice and will be applicable for the time being. the 01th of consecutive months.

The tenant is obliged to inform us of a new adr / email address or new telephone. No..

Will this be in default and we will receive a letter / mail in return stamped adr.

unknown, we expect this as the lessee has received the letter.

Leader's breach of contract - Draft clause: Tenant agrees that waiver may be required if rented or agreed additional benefit is not paid and does not rent within 14 days after written notice (after enforcement act 4-18 is sent), has vacated warehouse space (see same law 12-2 third paragraph a). Eviction will be requested if evacuation is not happens, and that eviction can be avoided if the rent with interest and costs is paid before the draft is completed.

The app or card access to the lock door will be closed immediately if no payment has been received.

5. Local Standards

The area must be locked at all times, and the tenant receives access app on the phone or entrance card to the area.

It is not allowed to store animals in the units.

Tenant have their own lock for your units.

The premises are handed over in the state when they are taken over.

The building is not heated, but is kept free from frost.

This is a venue that is not under the daily supervision of Åmot Matsenter AS, and states that Åmot Matsenter AS is not responsible for any damage or similar that may occur.

6. Frontage

Frontage is not allowed.

7. External and internal maintenance

Cleaning during the rental is provided by the tenant. Do not store objects that could damage the current area and its surroundings.

Do not store any objects or similar that are in violation of laws and regulations.

If the tenant's use of the premises requires the approval of the authorities, then the lessee is obliged to collect it. Sore

The authorities due to the tenant's use of the areas require injunctions or other orders, so shall fulfill

these are paid by the tenant.

8. Removal

At the end of the rental period, the tenant shall leave the premises clean, clean and otherwise in good condition. Anything

Resignation after removal will be removed at the expense of the tenant.

9. Insurance and Liability

The tenant must himself insure his assets that are stored.

Section 19 of the Housing Act. The tenant is obliged to treat the rented premises with care and to be liable for all damages due to the tenant's business.

If the above is acceptable to you, this is considered to be a storage inventory agreement.

The Housing Act applies to the extent that this contract does not regulate the relationship.

This contract is signed by physical acquisition and the parties retain one copy each:


Place dateLandlord Tenant                        En Bedre Hverdag,  Åmot Matsenter AS